October 3, 2022

กรมชลประทาน

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ สมาชิกวุฒิสภา ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ) การจัดการปัญหาความอนาถารวมทั้งลดความแตกต่าง วุฒิสภา  โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ ต่อการไปพบนายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีอต.และก็ประธานอต.เพื่อพูดคุยเรื่องสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ เพื่อให้ข้อมูลในการพยากรณ์อากาศสามารถสร้างและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ทั้งด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และการแพทย์ ทั้งนี้นายสังศิต ระบุตอนหนึ่งว่า อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา บอกว่าสภาพอากาศของภาคอีสานและประเทศไทยตอนบนในวันที่ 16 ตุลาคมนี้ สถานการณ์น้ำฝนตกคลี่คลาย แต่สภาพอากาศทางภาคใต้มีแนวโน้มน่ากังวลกว่าภาคอีสาน โดยวันที่...