August 16, 2022

กรมธรรม์ประกันภัย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสนใจบุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาผู้ป่วย การป้องกันและรักษา COVID-19 ถือเป็นความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง ดังนั้น รัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงร่วมกับบริษัทประกันภัยต่างๆ จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 250,120 กรมธรรม์ แบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 223,872 กรมธรรม์ และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข...