August 17, 2022

ขายเหล้า

“ราชกิจจานุเบกษาฯ” ได้ประกาศ กฎเกณฑ์ ออกตามความลับมาตรา ๙ ที่พระราชกำหนด การจัดการราชการในเหตุการณ์รีบด่วน พุทธศักราช ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 37) โดยปรับพื้นที่สีฟ้า(นำร่องการท่องเที่ยว ) 4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระบี่ พังงา ภูเก็ต เปิดให้จำหน่ายและ “กินดื่ม ขายเหล้า”ได้ ต้อนรับการเปิดประเทศ เริ่มมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พ.ย.นี้ พร้อมกันนี้  ยังได้ออก คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด –...