October 3, 2022

ข่าวเลือกตั้ง

วันที่ 13 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นัดประชุมเพื่อพิจารณากรณีที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้แจ้งต่อสำนักงาน กกต.ว่า เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ครม.มีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โดยกกต.พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่สำนักงานฯ...