August 13, 2022

ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

วันที่ 20 เดือนตุลาคม 2564 เว็บราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานขั้นเจ้าหน้าที่รัฐในท่านข้างทหารชั้นสัญญาบัตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา...