October 3, 2022

ด้อยค่า

นางสาวชญาภา สินธุไพร รองโฆษกพรรคเพื่อไทย เอ๋ยถึงในกรณีที่มีการคุยในแอปพลิเคชันคลับเฮาส์โดยมีการแสดงทัศนคติด้านลบเชิงดูถูกดูแคลน ดูถูกเหยียดหยาม มีค่าเพียงน้อยนิดพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานหรือ “คนอีสาน”ว่า ในฐานะที่เป็นลูกหลาน “คนอีสาน” มีความภูมิใจที่ได้เกิดเป็น”ลูกอีสาน” มีความสำนึกในรากเหง้าของภาคอีสาน  และมองว่าถิ่นกำเนิดไม่ใช่ตัวกำหนดคุณค่าความเป็นมนุษย์  ทุกคนไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ เพศ หรือเกิดในภูมิภาคใด มีพื้นฐานสังคมแบบใด ย่อมมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเกิดในภูมิภาคใดก็สามารถสร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติได้ นางสาวชญาภา กล่าวอีกว่า...