October 5, 2022

ตรีนุช เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรีนุช เทียนทอง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ก้าวทันการพัฒนาเศรษฐกิจยุค 4.0 วันที่ 26 ส.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวระหว่างการเป็นประธานเปิดการประชุมผ่านระบบออนไลน์และบรรยายพิเศษในที่ประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”...