October 5, 2022

ตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่ง “ปิยะ ปะตังทา” เป็นตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิในศาลปกครองสูงสุด ส่วน “พล.อ.ณัฐพล” มีคำบัญชาแต่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ มีเนื้อหาดังนี้ ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายปิยะ ปะตังทา...