October 3, 2022

นักการเมือง

นิด้าโพลเปิดเผยราษฎร 58.89% มองดูนักการเมืองลงพื้นที่บ่อยครั้งตอนนี้เพื่อช่วยเหลือพลเมืองแล้วก็เดินสายหาเสียงไปด้วย ในขณะที่ 55.85% กำหนด ไม่เคยมองเห็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อลงพื้นที่เลย ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ช่วงนี้นักการเมือง ลงพื้นที่บ่อย…จริงใจหรือไก่กา?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค...