October 3, 2022

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์

ตอนวันที่ 8 เดือนตุลาคม ที่ที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ทำการคณะกรรมการปกป้องรวมทั้งล้มล้างการโกงแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ดำเนินงานเผยบัญชีสินทรัพย์รวมทั้งหนี้ ของผู้ครองตำแหน่งระดับที่ค่อนข้างสูง ในรายของนายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรณียื่นทุก 3 ปี ตลอดระยะเวลาที่ยังครองตำแหน่งเป็นข้าราชการของเมือง ได้แก่ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ประธานคณะกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้,คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ , คณะกรรมมาการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก , คณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน,คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ กรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด...