October 5, 2022

นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

วานนี้ (6 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี G2GBET ประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม...