October 5, 2022

บก.ทบ.

ที่ศูนย์บัญชาการทัพบก (บก.กองทัพบก) พล.อำเภอสงบสุขพงศ์พันธุ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก ในฐานะผู้ประกาศทัพบก แถลงผลของการปฏิบัติการทัพบกรายปี 2564 และก็วิธีการปรับปรุงทัพบกตามห้วงช่วงเวลาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 63 – 30 ก.ย. 66 ว่า กองทัพบกสนับสนุนรัฐบาลและช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้นนั้นกองทัพบกยังคงดำเนินการพัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนากองทัพบกเพื่อให้เป็นหน่วยรูปแบบเบา ประหยัด มีความคล่องตัวสูง และมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ 2564 มีการดำเนินการและมีการปฏิบัติที่สำคัญ เช่น การพัฒนาหน่วยงานแพทย์ทหารของกองทัพบกให้มีความพร้อมทั้งด้าน บุคลากรทางการแพทย์...