October 3, 2022

บัตรแมงมุม

Sakushiam จะตอบคำถามของคุณ “ระบบบัตรชุมชน” ทำให้เกิดความล่าช้าสองครั้ง และแม้ว่าข้อตกลงสัมปทานครั้งก่อนจะว่างเปล่า แต่ก็ยืนยันที่จะเร่งหน่วยงานพัฒนาเพื่อความสะดวกของประชาชนอย่างแท้จริง วันที่ 26 ส.ค. 2564 ที่อาคารรัฐสภา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยในการตอบกระทู้ถามทั่วไป เรื่องความคืบหน้าในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้า (บัตรแมงมุม) และระบบตั๋วร่วมขนส่งมวลชน ตามที่ นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)...