October 5, 2022

บุญญาพร นาตะธนภัทร

เว็บ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับต่อไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นพวกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งพื้นที่ว่าง ความว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศให้ พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังชาติไทย ลำดับที่ 1 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...