October 3, 2022

ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 76

นายกรัฐมนตรี กล่าวคำชี้แจงผ่านกิจกรรม SDG Moment ขมักเขม้น 3 ประการ มุ่งขับการพัฒนาที่ยืนยงผ่าน ระบบสาธารณสุข โมเดลเศรษฐกิจ BCG แล้วก็การพัฒนาด้าน Digital ในเวที UNGA ยุคที่ 76   เมื่อเวลา 10.41 น.(ตรงเวลาท้องถิ่นในนครนิวยอร์ก) อเมริกา วันที่ 20 กันยายน 2564 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯรวมทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวคำประกาศในกิจกรรม “Sustainable Development Goals (SDG Moment)” ครั้งที่ 2 ในห้วงการสัมมนาคณะผู้แทนองค์การสหประชาชาติ ยุคที่ 76 (76th Session of the United Nations General Assembly: UNGA76) ผ่านระบบสัมมนาระยะไกล โดยสรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้...