October 3, 2022

ผลสำรวจ

นายธนกร วังบุญคงชนะ ผู้ประกาศประจำนร เผยออกมาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พึงพอใจผลที่ได้รับจากการสำรวจความชำนาญด้านการเงินของไทย (Financial Literacy) ปี 2563 โดยภาพรวมพบว่าคนไทยมีพัฒนาการระดับทักษะทางการเงินดีขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 71.0 สูงกว่าการสำรวจครั้งก่อนในปี 2561 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยการสำรวจทักษะทางการเงินครั้งล่าสุดของ The Organization for Economic Co-operation and Development...