October 3, 2022

ผอ.ศบค.

ช่วงวันที่ 19 ต.ค. ที่ห้องที่ใช้ในการประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ข้างหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จ.ปัตตานี พล.อ.ณัฐพล นาคการค้าขาย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19  ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ครั้งแรก ภายหลังนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้มีคำสั่งจัดตั้ง “ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” หรือ “ศบค.ส่วนหน้า” ซึ่งมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี...