October 3, 2022

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ตอนวันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน นักข่าวแถลงการณ์ว่า เว็บราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน ความว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2558 นั้น ต่อมา นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ได้พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปี เป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลง บัดนี้...