October 3, 2022

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ. งบประมาณค่าใช้จ่ายรายปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565 ปริมาณ 3.1 ล้านล้านบาท มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป PGSLOT   ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ. งบประมาณรายการจ่ายรายปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565 ปริมาณ 3.1 ล้านล้านบาท แล้ว มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป พระราชบัญญัติงบประมาณรายการจ่ายปี 65