August 16, 2022

ลดค่าครองชีพ

นายลั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยรวมทั้งที่ประชุมหอการค้าที่เมืองไทย กล่าวมาว่า  มาตรการลดค่ายังชีพของเมือง วงเงิน 54,600 ล้านบาท  4 โครงงาน อาทิเช่น โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โครงการคนละครึ่ง และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมาก ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะเป็นการบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพ และยังช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน ทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ประมาณ 95,000 ล้านบาท ส่งผลให้ ประมาณG2GBETการณ์เศรษฐกิจ ของประเทศไทยในปี 64 นี้...