August 13, 2022

ศูนย์การทหารปืนใหญ่

โปรดฟังอีกครั้ง “กองทัพบก” แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งยานพาหนะ ระหว่าง 17 – 25 กันยายน 64 ทาง ปตอ.พัน.5 – ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ลพบุรีเพื่อเป็นการฝึกฝนหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว กองทัพบก...