August 17, 2022

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โพล ชี้ คะแนนเสียงด้านการเมือง ปัจจุบัน “ยังหาคนสมควรเป็นนายกรัฐมนตรี” แล้วก็ “ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย” พุ่ง! ขณะ “บิ๊กตู่” เป็นชั้น 2 ส่วน “คุณหญิงสุดารัตน์” มาเป็นที่ 3   ศูนย์สอบถามความคิดเห็น “นิด้าโพล” นิด้า (นิด้า) เผยผลของการสำรวจของประชากร เรื่อง “การสำรวจคะแนนเสียงด้านการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 3/2564” กระทำการตรวจระหว่างวันที่ 20-23 ก.ย. 2564 จากประชากรที่แก่ 18 ปีขึ้นไป กระจัดกระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา แล้วก็อาชีพทั้งประเทศ รวมทั้งสิ้นปริมาณ 2,018 หน่วยแบบอย่าง เกี่ยวกับการสำรวจคะแนนเสียงทางด้านการเมือง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความเป็นไปได้จากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลแบบอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มด้วยแนวทางแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยแนวทางสัมภาษณ์ทางโทรคำศัพท์ โดยระบุค่าความมั่นใจที่ปริมาณร้อยละ 97.0   และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2/64 เดือนมิถุนายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ พลเอกประยุทธ์...