August 16, 2022

สาขาภาคใต้

การสู้รบจากสนามรบการคัดสรรตัว”ผู้สมัคร”สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในจังหวัดพัทลุง เขต 2 อันมี นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ  เป็นตัวจุดชนวนคราวนี้จัดว่าไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดาไม่เพียงเพราะว่ามี นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ อยู่ในฐานะเป็น”ตัวละคร”สำคัญเท่านั้น หากแต่ประการที่สำคัญเป็นอย่างมากยังเป็นคุณสมบัติโดยพื้น ฐานของ นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ ยังเป็น”จุดขาย”อย่างสำคันต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ แม้จากการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ...