August 18, 2022

สุชาติตันเจริญ

หรือน้อยกว่านที่ 13 ส.ค. ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างสล็อตออนไลน์ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระสอง และวาระสาม ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค....