August 14, 2022

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ

ช่วงวันที่ 19 เดือนตุลาคม 2564 นายอิทธิพล คุณยินดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม “รมว.วธ.” เผยตอนหลังการสัมมนาคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี)ว่า ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างทบวงกิจการภาพยนตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)เสนอ ถือเป็นความตกลงครั้งแรกด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยทบวงกิจการภาพยนตร์ของประเทศจีนได้เสนอทำความตกลงด้านภาพยนตร์กับ วธ. โดยทั้งสองฝ่ายเห็นฟ้องร่วมกันในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน แผนแม่บทยุทธศาสตร์เฉพาะ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์XOSLOT ระยะที่...