August 18, 2022

แก้ไขรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (10 ก.ย.) เวลา 09.30 น. มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาและเป็นประธานโดยนายชวน ลิพาย ประธานรัฐสภา วาระสำคัญของการประชุมคือการลงคะแนนเสียงและพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่ 3 เป็นการลงคะแนนเสียงครั้งสุดท้าย หลังจากเรียกประชุมสมาชิกสภาคองเกรสทั้งหมดเพื่อลงคะแนน ผลปรากฏว่าจำนวนวุฒิสมาชิก (วุฒิสมาชิก) ที่ลงคะแนนเห็นชอบมีมากกว่า 84...