August 16, 2022

แมวลายสลิด มงคล

การปรากฏตัวของ แมวป่าลายหินอ่อน ณ อุทยานเขาใหญ่ ครั้งล่าสุดคือเป็นสัญญาณที่ดีอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันแมวป่าพันธุ์นี้พบเจอได้ยากมาก ดังนั้นการปรากฏตัวครั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่และนักอนุรักษ์ใจชื้นมากขึ้น สล็อต และเชื่อว่าในอนาคตจะสามารถพบเจอกับแมวป่าชนิดนี้ง่ายมากขึ้น หลังจากเข้าข่ายอยู่ในสัตว์ป่าหายากมานาน แมวป่าลายหินอ่อน อยู่ในกลุ่มสัตว์ป่าคุ้มครองหายาก สำหรับแมวป่าสายพันธุ์นี้จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ป่าหายากและมีโอกาสเสี่ยงสูญพันธุ์สูง ซึ่งปัจจุบันถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่สหภาพอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ IUCN ขึ้นบัญชีแดงเอาไว้ถึงอนาคตของสายพันธุ์ดังกล่าว...