August 16, 2022

ไม่มีคุณภาพ

โฆษกรัฐบาลไทยยืนยันว่า AstraZeneca จากประเทศไทยสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ เจ้าของย้ำว่าสถานที่ผลิตทั้งหมดทั่วโลกปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกัน เราปฏิเสธที่จะปิดกั้นการนำเข้าวัคซีนให้กับภาคเอกชน เขาระบุว่าเขาไม่ใช่ผู้ติดต่อ วันที่ 13 ส.ค. 2564 เวลา 19.30 น. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกปะจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ...