August 14, 2022

COVAX

ดร.วิฑูรย์ ประธานกรรมการกลุ่มรัฐเภสัชกรรม แถลงต่อรัฐสภา การอภิปรายการเซ็นเซอร์บ้านคู่ขนานเกี่ยวกับราคาวัคซีนและการจัดซื้อจัดจ้างเภสัชกรรมเป็นนายหน้า เป็นผู้แทนของซิโนแวค (Sinovac) ว่า องค์การเภสัชกรรมมีบทบาทหน้าที่เพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์อยู่แล้ว มีอำนาจหน้าที่โดยตรง ซึ่งในช่วงวิกฤติ วัคซีนซิโนแวคนั้นองค์การเภสัชกรรมไม่ได้ติดต่อโดยตรง แต่มีบริษัทลูกชื่อ บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด (GPO-MBP) ดีลกับซิโนแวค แต่มีอุปสรรคเพราะทางจีนไม่ยอมทำธุรกิจด้วย จึงเป็นที่มาว่าสถาบันวัคซีนแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมติดต่อโดยด่วน...