August 14, 2022

Smart City

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีดิจิทัล ชยวุฒิ แนะนำให้สร้างเมืองอัจฉริยะ 65 เมือง และเมืองอัจฉริยะ 100 เมืองในประเทศไทย ซึ่งช่วยลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริการและการจัดการเมือง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thailand 4.0 ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วันที่ 26 ส.ค. 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส เปิดเผยวานนี้ถึงการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้สอดคล้องสล็อตเว็บใหญ่กับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทาง การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0...