นายกฯ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สลน.เปิด 8 ผลงาน ขับเคลื่อนนโยบายรอบปี 64

นายกฯ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สลน.เปิด 8 ผลงาน ขับเคลื่อนนโยบายรอบปี 64

นายกรัฐมนตรี สัมมนาหัวหน้าหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เปิด 8 ผลงานขับแนวทางในรอบปี มุ่งปรับหน้าที่ภารกิจ พร้อมรับ Next Normal สานพลังของสังคม

 

วันที่ 20 เดือนกันยายน 64 ที่อาคารจงรักภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการสัมมนาแผนกหัวหน้าหน่วยราชการระดับกระทรวงหรือเท่ากัน ครั้งที่ 2/2564 ดังนี้ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกฯ เสนอรายงานภารกิจสำคัญและก็สรุปผลงานสำคัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ในรอบปีงบประมาณ 2563 สำหรับในการสัมมนาแผนกหัวหน้าหน่วยราชการ ระดับกระทรวงหรือเสมอกัน ครั้งที่ 2/2564 สรุปผลงานสำคัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ XOSLOT

 

1.สนองนโยบายนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 และความเดือดร้อนของประชาชน ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สลน. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.

 

2.ขับเคลื่อนเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในการสนองข้อสั่งการของของนายกรัฐมนตรี ในการบริหารราชการในบริบทแห่งวิถีใหม่ และการทำงานในยุค New Normal พร้อมรับ Next Normal อาทิ การประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนายกรัฐมนตรีสามารถบริหารติดตามสถานการณ์ รูปแบบ Anywhere, Anytime

 

3.ภารกิจด้านการต่างประเทศ มีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่เกื้อหนุนนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศและการหารือทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญผ่านระบบการประชุมทางไกล การทวิภาคีทางโทรศัพท์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้นำต่างประเทศ และต้อนรับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่แสดงความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมคาระนายกรัฐมนตรี

 

4.ฟื้นฟูบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ อาทิ การจัดกำหนดการตรวจความพร้อมของโครงการ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ / สมุย พลัส โมเดล“เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลาย เวลา 19.45 ถึง 22.00 น. เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ทั้งนี้ได้จับกุมตัวผู้กระทำผิดดังกล่าวจำนวน 16 ราย เป็นเยาวชน 4 ราย พร้อมยึดของกลางเป็นวัสดุทำด้วยท่อลักษณะคล้ายอาวุธปืน, หนังสติ๊ก, ประทัดลูกบอล, ลูกแก้ว และอื่นๆ อีก 5.ประสานภารกิจนายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐานการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ โดยในปี 2564 ได้จัดการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมรองรับการขนส่งและการเดินทางอย่างไร้รอยต่อ ติดตามการวางแผนบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัย การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การประสานผลงานเด่นของส่วนราชการ เพื่อจัดแสดงเผยแพร่ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล G2GBET

 

6.ติดตามขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการจัดทำรายงานผลงานรัฐบาลประจำปี และกำลังเร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลติดตามด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยในการทำงานของ สลน. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง-Citizen Centered เชื่อมโยงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชน สู่การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี

 

7.เชื่อมโยงฝ่ายบริหารกับรัฐสภา สลน. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร หรือวิปรัฐบาล พัฒนาระบบสารสนเทศ อาทิ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามสถานะร่าง พ.ร.บ. กระทู้ถามและข้อปรึกษาขอถาม/ส.ส. ส.ว. และโครงการพัฒนาระบบคิดตามการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นต้น

 

8.สร้างการรับรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้าง ผ่านการใช้สื่อในรูปแบบที่กระชับ ฉับไว เข้าใจง่าย ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ อาทิ การถ่ายทอดสด (Live) การสื่อสารผ่าน Facebook Page ไทยคู่ฟ้า Podcast/ Line Official Account และการนำเสนอด้วย Infographic ที่น่าสนใจ SLOTXO

 

เลขาธิการนายกฯ พูดว่า ภายใต้บริบทความเคลื่อนไหวของโลกสมัยใหม่ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็น “หน่วยงานที่มีความสามารถสูง” และก็ตั้งมั่นหน้าที่สำหรับในการสานพลังของสังคมให้กำเนิดความร่วมแรงร่วมใจระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สาขาวิชาการ รวมทั้งภาคประชาชนสังคม เป็นส่วนสำคัญที่จะพาพวกเราก้าวผ่านวิกฤติของชาติ แล้วก็สามารถนำพาเมืองไทยไปสู่การวางรากฐานเพื่ออนาคตอันมั่นคงของบุตรหลานเยาวชนไทย ภายใต้การจัดการราชการแผ่นดินของนายกฯ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*