ครม.ไฟเขียว ร่างพ.ร.ฎ.ควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

ช่วงวันที่ 25 ต.ค. ที่ทำเนียบ รัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ ผู้ประกาศประจำรัฐมนตรี แถลงผลสัมมนาคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติวิธีการร่างพระราชกฤษฎีกา กล่าวถึงการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งป้องกันความเสียหายแก่SLOTXOสาธารณชนหรือประชาชนที่ใช้บริการ

โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการให้บริการแพลตฟอร์มฯ ให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับทราบก่อนการประกอบธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้บริการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน บนพื้นฐานของความโปร่งใสและเป็นธรรม สำหรับผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มฯ ไม่ว่าจะเป็นคนซื้อหรือคนขายสินค้าหรือบริการออนไลน์ จะได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็น เช่น เงื่อนไขการให้บริการ ช่องทางการร้องเรียน ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการแพลตฟอร์มฯ และหน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับใช้ในการดูแลความเสี่ยงในการให้บริการเพื่อยกฐานะการควบคุมดูแลที่เหมาะสมกับต้นแบบการดำเนินธุรกิจบริการนั้น รวมถึงมีข้อมูลที่จะใช้สำหรับเพื่อการช่วยเหลือช่วยเหลือการประกอบธุรกิจ เพื่อเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลถัดไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*