นายกฯกล่าวถ้อยแถลงพิธีเปิดประชุม Paris Peace Forum ครั้งที่4

นายกรัฐมนตรี มีส่วนร่วมกล่าวคำประกาศในพิธีการเปิดการสัมมนา Paris Peace Forum ครั้งที่ ส่งเสริมวัคซีนยาโควิด เป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะของโลก ช่วยเหลือหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564) เวลา 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (หรือเท่ากับเวลา 13.00 น. ของกรุงปารีส) ณ Grande Halle de la Villette กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงผ่านการบันทึกเทปถ้อยแถลงล่วงหน้า ในพิธีเปิดการประชุม Paris Peace Forum ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “Mind the gaps: Improving global governance after COVID-19” ซึ่งเน้นการหารือถึงการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับช่องว่างในประเด็นต่าง ๆ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เช่น ด้านสาธารณสุข สังคม สิ่งแวดล้อง โลกดิจิทัล และเศรษฐกิจ โดยนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญของถ้อยแถลง ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางสุขภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของทั่วโลก รวมทั้งยังได้ขยายช่องว่างความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ นายกรัฐมนตรีเซ็กซี่บาคาร่าจึงเสนอให้ปิดช่องว่างดังกล่าวโดยการสร้างระบบธรรมาภิบาลโลกที่เข้มแข็งภายหลังยุคโควิด-19 ซึ่งช่องว่างที่ควรแก้ไขเป็นลำดับแรกคือ ช่องว่างของระบบการเตรียมความพร้อมและการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ต้องเสริมสร้างให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเห็นว่า ทุกประเทศและทุกภาคส่วนควรยึดมั่นในความร่วมมือภายใต้กลไกพหุภาคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ธรรมาภิบาลโลกที่เข้มแข็งจะช่วยส่งเสริมระบบสาธารณสุขของทุกประเทศให้มีภูมิต้านทาน เท่าเทียม และเป็นธรรม จึงขอเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1. ผลักดันให้วัคซีนและยาโควิด-19 เป็นสินค้าสาธารณะของโลก 2. สนับสนุนให้ทุกประเทศบรรลุเป้าหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเร่งรัดการเจรจาจัดทำตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยโรคระบาด และ 3. ช่วยเหลือโมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้เป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เพื่อเชื่อมโยงใจความสำคัญความยั่งยืนมั่นคงของคนเรากับการบูรณะที่ยืนยง สมดุล และก็ครอบคลุม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*