ประมวลจริยธรรมกลาโหม ใช้วินัยทหารกับผู้ฝ่าฝืน

ราชกิจจานุเบกษาฯ เปิดเผยประมวลจรรยาบรรณกระทรวงกลาโหม ถือมั่นในสถาบันหลักของประเทศ ซื่อตรง กล้าทำในสิ่งถูก ผู้ฝืนจำต้องถูกทำงาน พร้อมที่จะจัดส่งรายนามถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ข้างใน 30 เดือนกันยายน ทุกปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรม พ.ศ. 2564 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศ ณ วันที่ 4 ต.ค. 2564 มีเนื้อหาโดนสรุปดังนี้

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และความในข้อ 5 ของระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 โดยการจัดทำของสภากลาโหม ในฐานะเป็นองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม สำหรับข้าราชการทหารg2g1betและข้าราชการพลเรือนกลาโหม จึงวางระเบียบไว้ และระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สาระสำคัญอยู่ในหมวด 1 ประมวลจริยธรรม ข้อ 6 และข้อ 7 คือ

ข้อ 6 ข้าราชการกระทรวงกลาโหมจักต้องยึดถือและปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมของกระทรวงกลาโหม ดังต่อไปนี้

6.1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งจักต้องพิทักษ์ รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเชิดชูรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า รวมถึงการนำหลักคำสอนที่ถูกต้องของศาสนามาปฏิบัติให้เกิดคุณธรรมนำไปสู่ความประพฤติและการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมกระทรวงกลาโหมอย่างเคร่งครัด

6.2 ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ เชื่อถือและปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา ทั้งการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาต้องกระทำด้วยความยุติธรรม รวมถึงการยึดมั่นในข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแบบธรรมเนียมของกระทรวงกลาโหมอย่างเคร่งครัด

6.3 กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม โดยการยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

6.4 การพิทักษ์และรักษาผลประโยชน์ของชาติ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงการมีจิตสาธารณะ ให้ความช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาสที่สามารถกระทำได้

6.5 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานและslot เว็บใหญ่คุณภาพของงาน มีการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

6.6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ให้การช่วยเหลือและบริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงภายใต้กรอบของกฎหมาย

6.7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ รวมทั้งการเชิดชูและรักษาไว้ซึ่ง เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ และอุดมการณ์ของข้าราชการกระทรวงกลาโหม

ข้อ 7 ข้าราชการกระทรวงกลาโหม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยหลักวิชาชีพ ต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่บัญญัติ หรือกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นไว้เป็นการเฉพาะด้วย

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ส่วนราชการพิจารณานำประมวลจริยธรรมกระทรวงกลาโหมไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการกำลังพล ทั้ง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม การอบรมและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพของการทำงานตลอดจนการประเมินผลการทำงาน การพัฒนาแนวทางการเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ และส่วนราชการสามารถนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ บริหารจัดการกำลังพลในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วได้ตามที่ส่วนราชการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการรักษาจริยธรรม

ในกรณีที่ผู้ใดมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หรือมีข้อร้องเรียนในเรื่องนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงของการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนั้น โดยนำการดำเนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารมาใช้โดยอนุโลม เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากผลการสืบสวนสอบสวนแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

  • กรณีข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้นั้นไม่มีการฝ่าฝืนหรือได้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ให้ดำเนินการยุติเรื่อง
  • กรณีข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้นั้นมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมจริง ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือ หรือดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการกำลังพล
  • กรณีข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้นั้นมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนั้น มีมูลความผิดทางวินัยหรือทางอาญาให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

พร้อมกันนี้ ให้ส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ภายในวันที่ 30 ก.ย. ของทุกปี โดยจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เหตุแห่งการนั้น และการดำเนินการต่อผู้นั้น รวมทั้งสรุปผลการดำเนินการตามมารการส่งเสริมจรรยาบรรณแล้วก็การเชิดชูเทิดทูนเกียรติยศหน่วยงานรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐกระทรวงกลาโหม ที่กระทำปฏิบัติดียอดเยี่ยมตามประมวลศีลธรรมของกระทรวงกลาโหมด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*