ผวาร้าวหนัก บิ๊กตู่ ยอมถอย! เซ็นคืน 4 กรม ให้ จุรินทร์ คุม

ช่วงวันที่ ตุลาคม2564 ผู้รายงานข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงชื่อในคำบัญชาสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่ 267/2564 เรื่อง ยกเลิกคำบัญชามอบหมายและก็มอบสิทธิ์ให้รองนายกฯ และก็รัฐมนตรีประจำนร ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ตามที่มีคำสั่งสำนักนายกฯ ที่ 254/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกฯ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 ก.ย.2564 นั้น เพื่อให้การกำกับการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปอย่างบูรณาการสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 11 (2) แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 38 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 ประกอบกับ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550

จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกฯ ที่ 254/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกฯ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 ก.ย.2564 และให้นำความในคำสั่งสำนักนายกฯ ที่ 238/2563 เรื่องมอบหมาย และมอบอำนาจให้รองนายกฯ และG2GBETรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ ลงวันที่ 13 ส.ค.2563 มาใช้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณวันที่ 5 ต.ค.2564

คำสั่งสำนักนายกฯ ที่ 254/2564 นายกฯ ได้มอบให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) รับผิดชอบ 4 กรมของกระทรวงเกษตรฯ ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งเดิมเป็นงานของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรมช.เกษตรฯ แทนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้กำกับดูแลกระทรวงเกษตรฯ ที่มีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เป็น รมว.เกษตรฯ

ส่วนคำบัญชาปัจจุบัน ที่ 267/2564 เป็นการคืน กรมดังที่กล่าวมาข้างต้นกลับมาให้นายจุรินทร์ รับผิดชอบอย่างเคย ภายหลังจากพรรคประชาธิปัตย์แสดงความรู้สึกว่าไม่พึงพอใจต่อคำบัญชาดังที่กล่าวมาข้างต้น

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*