พระราชทานยศ พ.ต.หญิง คุณหญิงมนัสสิยา และ 39 นายทหาร

วันที่ 20 เดือนตุลาคม 2564 เว็บราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานขั้นเจ้าหน้าที่รัฐในท่านข้างทหารชั้นสัญญาบัตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลXOSLOTของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

ก็เลยทรงพระขอความกรุณาปรานีกรุณา พระราชทานขั้นเจ้าหน้าที่รัฐในท่านข้างทหารชั้นสัญญาบัตร ปริมาณ 41 นาย 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*