ยกระดับศึกษา เพิ่มขีดแข่งขันไทย รับเศรษฐกิจ ยุค 4.0

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรีนุช เทียนทอง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ก้าวทันการพัฒนาเศรษฐกิจยุค 4.0

วันที่ 26 ส.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวระหว่างการเป็นประธานเปิดการประชุมผ่านระบบออนไลน์และบรรยายพิเศษในที่ประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ซึ่ง จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ว่า การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมถือเป็นกลไกลสำคัญในการกำหนดการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ผ่านการทำวิจัย เพื่อพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ ทัศนะทางการศึกษาใหม่ๆ ในมิติต่างๆ

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า สภาการศึกษา มีบทบาทสำคัญในการวางกรอบ เป้าหมาย และทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของคนไทยในทุกช่วงSLOTXOวัยผ่านการจัดทำนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา รวมถึงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เพื่อนำไปพัฒนาการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาไทยอยู่ในช่วงG2GBETสถานการณ์โควิด-19 มาปีกว่า ทำให้สถานการณ์จัดการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนแปลงไป เป็นการเรียนโดยผ่านเทคโนโลยีมากขึ้น เป็นการเรียนระบบทางไกล ผ่านระบบออนไลน์ ออนแอร์ แต่สิ่งที่พบ คือ การจัดการศึกษาระบบทางไกลมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและความสามารถในการมีเครื่องมือสื่อสารของผู้เรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นข้อจำกัดที่สำคัญ แต่ครูก็สามารถแก้ปัญหาได้ใช้ระบบออนXOSLOTแฮนด์ ที่นำเอกสาร ใบงาน ไปส่งให้เด็กถึงบ้านและยังได้แนะนำ พบปะพูดคุยกับเด็กและผู้ปกครองได้ด้วย จะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาบ้านเรามีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตค่อนข้างมาก การจัดการศึกษาในระบบของไทย ที่จะไปเพิ่มทางเลือกให้เด็ก คือ หลังจบ ม.3 จะไปเรียนต่อAbitur หรือวุฒิการศึกษาระดับมืออาชีพ (การรับรองระดับมืออาชีพ) แต่ตอนนี้นักเรียนของ SMK สามารถรับปริญญาตรีได้เช่นกัน และสิ่งที่น่าสนใจก็คือสายอาชีพปัจจุบันกำลังแข็งแกร่งขึ้น รับลูกเพิ่มขึ้น ดีเพราะเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนมืออาชีพ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*