“รมว.วธ.” เผยข้อดีครม.เห็นชอบ ร่วมมือไทย-จีนด้านภาพยนตร์ฯ

ช่วงวันที่ 19 เดือนตุลาคม 2564 นายอิทธิพล คุณยินดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม “รมว.วธ.” เผยตอนหลังการสัมมนาคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี)ว่า ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างทบวงกิจการภาพยนตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)เสนอ

ถือเป็นความตกลงครั้งแรกด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยทบวงกิจการภาพยนตร์ของประเทศจีนได้เสนอทำความตกลงด้านภาพยนตร์กับ วธ. โดยทั้งสองฝ่ายเห็นฟ้องร่วมกันในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกัน

ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน แผนแม่บทยุทธศาสตร์เฉพาะ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์XOSLOT ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในด้านการส่งเสริมความร่วมมือในการลงทุนระหว่างประเทศ

รวมถึงธุรกิจถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย แผนปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือและขยายตลาดคอนเทนต์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน และการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน

“และเป็นแนวทางในการจัดทำบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสื่อบันเทิงสาขาอื่นๆ เช่น ละครโทรทัศน์ ซีรีส์ แอนิเมชัน เกม และดนตรี กับประเทศคู่เจรจาอื่นต่อไปในอนาคต” รมว.วธ. กล่าว

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของทั้งสองประเทศ  ได้มีช่องทางในการร่วมผลิต และเปิดตลาดภาพยนตร์ระหว่างกัน โดยเฉพาะตลาดภาพยนตร์ของจีน ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพและกำลังซื้อขนาดใหญ่ของโลก โดยครม.อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มุ่งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ระหว่างบุคลากรในอุตสาหกรรมและประชาชนของทั้งสองประเทศ ผ่านการจัดนิทรรศการหรือเทศกาลภาพยนตร์ไทยในประเทศจีนผ่านช่องทางต่าง ๆ

เผยแพร่ภาพลักษณ์ความเป็นไทยตามสื่อบันเทิงในรูปภาพยนตร์แก่ผู้บริโภคของจีน และประชาชนของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตระหว่างกันผ่านสื่อภาพยนตร์

อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตสาหกรรมตลอดจนข้อมูลที่ปรากฏในหอภาพยนตร์ของแต่ละประเทศ ทำให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีข้อมูลอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของสองประเทศที่มีความเชื่อถือ สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ดำเนินนโยบายและวางแผนทางธุรกิจ ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมฯ ในภาพรวม

นอกจากนี้ บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ทั้งสองฝ่ายยังมุ่งสนับสนุนให้มีการจัดทำความตกลงด้านการลงทุนผลิตภาพยนตร์ระหว่างรัฐบาลในอนาคตเพื่อประโยชน์แก่ภาคเอกชน ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ช่วยเพิ่มโอกาสให้เกิดผลงานภาพยนตร์ไทยในตลาดภาพยนตร์ของประเทศจีนมากขึ้น

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ วธ. ได้ดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Culture) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ BCG อุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ หรือ 5F ของรัฐบาล และแผนปฏิบัติการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้เกิดความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

“อาทิ การจัดเทศกาลภาพยนตร์จีน ณ กรุงเทพมหานคร การแลกเปลี่ยนภาพยนตร์จีน-ไทย งานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติฮ่องกง งานตลาดภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ เทศกาลภาพยนตร์นานาประเทศกรุงปักกิ่ง แล้วก็การจัดงานจัดสำหรับแสดงสินค้าลิขสิทธิ์นานาประเทศที่ประเทศฮ่องกง ฯลฯ เกิดผลดีต่อกิจการค้าแล้วก็การลงทุนระหว่างกัน ซึ่งมีมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจกว่า 9,200 ล้านบาท” รัฐมนตรีว่าการธนาคารรายงานในที่สุด

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*