ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯประกาศ “พรฎ.เปิดประชุมสภา”

ราชกิจจานุเบกษา”  เผยแพร่ ประกาศ โปรดเกล้าฯพระราชกฤษฏีกาเปิดสัมมนาที่ประชุม ยุคสามัญรายปีครั้งที่ พุทธศักราช2564 แล้ว  ระบุขึ้นในวันที่ เดือนพฤศจิกายนนี้ 

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 64  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๔

ความว่า  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ตามความในมาตรา ๑๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง

ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับSLOTXOสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้  ราชกิจจานุเบกษา ระบุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๒๑ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีกำหนดเวลา หนึ่งร้อยยี่สิบวัน และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนด ซึ่งสภาผู้แทนพลเมืองได้ระบุวันเริ่มวาระประชุมสามัญรายปีครั้งลำดับที่สอง ในวันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน เหมาะ ที่จะให้มีการเรียกสัมมนาสภานิติบัญญัติวาระประชุมสามัญประจ าปีครั้งลำดับที่สองสำหรับปี พุทธศักราช ๒๕๖๔ ก็เลยต้อง จะต้องยี่ห้อพระราชกฤษฎีกานี้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*