ราชกิจจาฯประกาศ คลายล็อก เลิกเคอร์ฟิว70 จังหวัดรับเปิดประเทศ

ราชกิจจานุเบกษาฯ” ได้ประกาศ หลักเกณฑ์ ออกตามความลับมาตรา ที่ พรก. เหตุการณ์รีบด่วน พุทธศักราช 2548  (ฉบับที่ 37) โดยระบุประเด็นการเปิด– ปิด – กิจกรรม ปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เอาจริงเอาจัง เหลือ 7 จังหวัดอาจจะเคอร์ฟิว ห้าทุ่มถึงตีสาม  และกำหนดพื้นที่สีฟ้า (นำร่องการท่องเที่ยว ) 4 จังหวัด  กรุงเทพมหานคร กระบี่ พังงา ภูเก็ต เปิดให้จำหน่ายและ “กินดื่ม ขายเหล้า”ได้ ต้อนรับการเปิดประเทศ เริ่มมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พ.ย.นี้

พร้อมกันนี้  ยังได้ออก คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 19/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นการกำหนดบัญชีรายชื่อจังหวัดในพื้นที่ควบคุมฉบับใหม่

และ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 20/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดG2GBETการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 18)

โดยมีเนื้อความระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป เป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาถือเป็นความท้าทายและเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญที่ประเทศไทยได้ข้ามผ่าน อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก

โดยอาศัยการประสานความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ร่วมดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามที่ได้กำหนดไว้ ประกอบกับอัตราผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยอาการรุนแรง และผู้เสียชีวิตมีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

เหตุดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยส่งผลต่อภาพรวมของสถานการณ์ การระบาดในประเทศไทยที่มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดี รัฐบาลโดยข้อเสนอของฝ่ายสาธารณสุข จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดจำแนกตามระดับพื้นที่สถานการณ์

รวมทั้งปรับเกณฑ์ การพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้นและรองรับแผนการเปิดประเทศเพื่อรับ นักท่องเที่ยว

หลักเกณฑ์ฉบับนี้ก็เลยเป็นการบรรเทาวิธีการป้องกันและก็ควบคุมการระบาดของโรค รวมทั้งเก็บรวบรวมบรรดามาตรการควบคุมแบบบูรณาการต่างๆที่ได้ประกาศไว้แล้วในหลักเกณฑ์ฉบับก่อนหน้า

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*