“ราชกิจจาฯ” ตรึงมาตรการ”ห้ามชุมนุม มั่วสุม” สถานการณ์โควิด-19

หากแม้ศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรที่นา 2019 หรือ ศบค. ออกมารการบรรเทาการควบคุมเหตุการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อรองรับการเปิดประเทศ  โดยลงประกาศใน”ราชกิจจาฯ” ก่อนหน้านี้ไปแล้ว  อย่างไรก็ตาม ยังคง ตรึงมาตรการ “ห้ามชุมนุม”การทำกิจกรรม การมั่วสุมต่อไป  โดยได้ประกาศลง ราชกิจจาฯ ฉบับวันนี้ ( 18 ต.ค.64 )

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.64  “ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดG2GBETของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) (ฉบับที่ ๑๒)

ด้วยที่ผ่านมาภาพรวมของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้ม ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายสาธารณสุขสามารถควบคุมและจำกัดขอบเขตพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคได้ ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของภาคประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบ ครอบจักรวาล และการบูรณาการประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายในการปฏิบัติตามมาตรการ ความปลอดภัยส าหรับองค์กร มาตรการควบคุมโรคแนวใหม่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย รวมทั้ง มาตรการอื่น ๆ ที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม เพื่อควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ ควบคู่กับ การป้องกันและควบคุมโรคอย่างสมดุลในระยะยาว รัฐบาลจึงได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๕) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีมาตรการผ่อนคลายและมาตรการควบคุมเท่าที่จำเป็นตามระดับพื้นที่ ของสถานการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

รวมทั้งได้ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่ สถานการณ์โดยได้ออก คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) ที่ ๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตาม ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*