ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่ง ตั้ง ศบค.ส่วนหน้า “คุมโควิดชายแดนใต้”

ราชกิจจานุเบกษาฯ ออกประกาศคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้ง ศบค.ด้านหน้า มอบหมาย พล.อำเภอ ณัฐพล นาคการค้าขาย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นั่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 พื้นที่ชายแดนใต้

ราชกิจจาฯ เผยแพร่  คำสั่งสำนักนายกฯ จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศบค.ส่วนหน้า

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 17 ต.ค.64  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ได้G2GBETมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่อง เป็นลำดับ

โดยมีคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กำหนดให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 เป็นหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด- 19 ในเขตพื้นที่ดังกล่ำว

สมควรกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ ในการบูรณาการการปฏิบัติราชการให้สำมารถขับเคลื่อน ติดตาม และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นการเฉพาะและชั่วคราว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๓) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้ง หน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19 จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในคำสั่งนี้ “จังหวัดชายแดนภาคใต้” หมายความว่า จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา และอาจรวมพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามที่ นายกรัฐมนตรีกำหนด

ข้อ ๒ ให้มี “ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (เรียกโดยย่อว่า “ศบค.ส่วนหน้า”) มีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) เป็นผู้อำนวยกำรศูนย์ โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่และอำนาจ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*