ลุ้น “ครม.” วันนี้ ไฟเขียวสัญญาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3

9 เดือนพฤศจิกายน64 การสัมมนาคณะรัฐมนตรีที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธาน มีวาระ “ครม.” ที่น่าสนใจและคาดว่าจะขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)จนนำมาใช้ได้ในช่วงธันวาคม 2564 หรือมกราคม 2565 สำหรับยาโมลนูพิราเวียร์ เป็นยาชนิดเม็ดยับยั้งการถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้มีวาระสำคัญ ดังนี้

-ผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาสล็อตแตกร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F

-รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีปีที่ 2 (25 กรกฎาคม 2563-25 กรกฎาคม 2564)

-เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ อาทิ รายงานผลการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน)

-ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติก สำหรับอาหารเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .…

-ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา กรณีการฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกาของคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา

-รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

-สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 5/2564

-รายงานผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ปี 2553

นอกจากการประชุม “ครม.” ในวันนี้แล้ว ต้องจับตามองไปที่ทางด้านรัฐสภาซึ่งจะมีการประชุมเช่นกันเนื่องจากจะมีการพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญของรัฐบาล โดยเป็นการประชุมครั้งที่1 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง โดยมีวาระ คือเรื่องด่วน ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..ซึ่ง “คณะรัฐมนตรี” เป็นผู้เสนอ เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งเพื่อให้ที่ประชุมลงมติและร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ที่ “คณะรัฐมนตรี” เป็นผู้เสนอ ซึ่งค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง

ท่ามกลางบรรยากาศการสัมมนาที่ประชุมที่จะต้องลุ้นว่าจะมีการตีรวน การขอนับองค์ประชุมว่าครบปริมาณไหมและก็เป็นบททดลองสำคัญสำหรับประธานวิปรัฐบาลคนใหม่เป็นนายนิโรธ เพราะเลขา ว่าจะสามารถคุมเกมในที่ประชุมไม่ให้ล่มได้หรือเปล่า

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*