เดินหน้าขับเคลื่อน Smart City ตั้งเป้าปี 65 ไทยมี 100 เมือง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีดิจิทัล ชยวุฒิ แนะนำให้สร้างเมืองอัจฉริยะ 65 เมือง และเมืองอัจฉริยะ 100 เมืองในประเทศไทย ซึ่งช่วยลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริการและการจัดการเมือง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thailand 4.0 ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันที่ 26 ส.ค. 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส เปิดเผยวานนี้ถึงการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้สอดคล้องสล็อตเว็บใหญ่กับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทาง การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และมีเป้าหมายว่าภายในปี 2565 ไทยจะมีเมืองอัจฉริยะทั้งหมด 100 เมือง ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้มีการพูดถึงกันแค่เมืองไทยเท่านั้น แต่เป็นประเด็นที่พูดกันทั่วโลก จึงอยากนำเสนอเรื่องราวสล็อตออนไลน์ของ Smart City ในเมืองไทย

นายชัยวุฒิ ระบุต่อไปว่า ที่ผ่านมาในแต่ละประเทศก็มีนิยามของ Smart City แตกต่างกันออกไป สำหรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Smart CityPGSLOT หรือ เมืองอัจฉริยะ มีความหมาย คือ เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่าย มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นของธุรกิจและผู้คนในการพัฒนาเมืองโดยใช้ทรัพยากรในเมืองและกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดเมืองน่าอยู่ การพัฒนาเมืองสมัยใหม่ ชุมชนเมืองให้คุณภาพชีวิต ความสุข และความยั่งยืน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*