พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวในเวทีประชุมสมัชชาฯ มุ่งมั่น 3 ประกา

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวในเวทีประชุมสมัชชาฯ มุ่งมั่น 3 ประการเพื่อขับเคลื่อนประเทศ

นายกรัฐมนตรี กล่าวคำชี้แจงผ่านกิจกรรม SDG Moment ขมักเขม้น 3 ประการ มุ่งขับการพัฒนาที่ยืนยงผ่าน ระบบสาธารณสุข โมเดลเศรษฐกิจ BCG แล้วก็การพัฒนาด้าน Digital ในเวที UNGA ยุคที่ 76

 

เมื่อเวลา 10.41 น.(ตรงเวลาท้องถิ่นในนครนิวยอร์ก) อเมริกา วันที่ 20 กันยายน 2564 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯรวมทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวคำประกาศในกิจกรรม “Sustainable Development Goals (SDG Moment)” ครั้งที่ 2 ในห้วงการสัมมนาคณะผู้แทนองค์การสหประชาชาติ ยุคที่ 76 (76th Session of the United Nations General Assembly: UNGA76) ผ่านระบบสัมมนาระยะไกล โดยสรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

 

โดยนายกฯ กล่าวว่า ยินดีที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม SDG Moment รัฐบาลไทยร่วมกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อดำเนินนโยบายและใช้งบประมาณให้ตอบโจทย์กับการพัฒนาประเทศและนำไปสู่การบรรลุ SDGs ตลอดจนได้นำเสนอรายงานผลการทบทวนการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติ โดยสมัครใจ (VNR: Voluntary National Review) ต่อสหประชาชาติ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีระบุถึงหมุดหมายที่สำคัญ 3 ประการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ดังนี้

 

  1. ส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนทุกช่วงอายุ โควิด-19 ได้ตอกย้ำความสำคัญของการมีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณสำหรับการประกันสุขภาพ ยกระดับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และการบริการสาธารณสุขอย่างพอเพียง เร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองในยามวิกฤติได้ PGSLOT

 

  1. สร้าง “ความสมดุลของสรรพสิ่ง” ผ่านการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่น เพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ต่อยอดอุตสาหกรรมชีวภาพและพลังงานทดแทน และปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เป็นหนึ่งในฐานการผลิตขนาดใหญ่ของโลก ตั้งเป้าที่จะเพิ่มการผลิตรถไฟฟ้าพลังงานสะอาดให้ได้ร้อยละ 30 ของการผลิตยานยนต์ไทยทั้งหมดภายในปี ค.ศ. 2030

 

  1. ขจัดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาด้านdigital literacy เพื่อปลดล็อคศักยภาพให้แก่ประชาชนในประเทศ ใช้ประโยชน์จากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ TPMAP ที่เกิดจาก Big Data เพื่อตอบโจทย์ความท้าทาย รวมถึงปัญหาความยากจนอื่นๆ ต่อไป

 

ในช่วงท้าย นายกฯย้ำว่า การประสบความสำเร็จการพัฒนาที่ยืนยงจะเสร็จจากการบูรณาการความร่วมแรงร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน แล้วก็ภาคประชากร ซึ่งนายกฯรับรองความมุ่งหมายของไทยที่จะก้าวไปด้านหน้า โดยไม่ทิ้งคนใดกันไว้ด้านหลัง แล้วก็พร้อมร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อประสบผลสำเร็จการพัฒนาที่ยั่งยืนไปร่วมกัน XOSLOT

อนึ่ง กิจกรรม SDG Moment จัดขึ้นคราวแรกเมื่อ 2563 ในแบบการอภิปรายทั่วๆไปตามข้อความเห็นของคณะผู้แทนองค์การสหประชาชาติที่อยากได้ย้ำจุดสำคัญและก็สร้างแรงจูงใจสำหรับการปฏิบัติงานตามจุดมุ่งหมาย SDGs ข้างในปี ค.ศ.2030 เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ยืนนาน ซึ่งการกล่าวคำประกาศของนายกฯไทยเป็นช่องทางโฆษณาแนวทางเคลื่อน SDGs ของไทย โดยยิ่งไปกว่านั้นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการช่วยส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นมาตรการฟื้นฟูจากโควิด-19 ที่สร้างสมดุล

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*