โปรดเกล้าฯ ‘ทรงศัก สายเชื้อ’ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

ตอนวันที่ เดือนพฤศจิกายน นักข่าวแถลงการณ์ว่า เว็บราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน ความว่า

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2558 นั้น ต่อมา นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ได้พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปี เป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลง

บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบpg slot เว็บหลักรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 228 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 8 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน พุทธศักราช 2560 ก็เลยทรงพระได้โปรดกรุณาตั้ง นายทรงศัก สายเชื้อ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*