โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พ.ต.หญิง คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์

ช่วงวันที่ 14 ตุลาคม64 เว็บราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐในท่านข้างทหารชั้นสัญญาบัตร โดยกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งSLOTXOราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560และก็มาตรา ที่พ.ร.บ.ขั้นทหาร พ.ศ. 2479 ก็เลยทรงพระโปรดกรุณาพระราชทานตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐในท่านข้างทหารชั้นสัญญาบัตร 41 นาย 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*