โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ปิยะ ปะตังทา” ตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่ง “ปิยะ ปะตังทา” เป็นตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิในศาลปกครองสูงสุด ส่วน พล.อ.ณัฐพล” มีคำบัญชาแต่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ มีเนื้อหาดังนี้

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายปิยะ ปะตังทา ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามประกาศลงวันที่ 4 เมษายน 2559 นั้น

โดยที่ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 26 กันยายน 2564 และต้องพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 แต่ยังไม่พ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา 21 (3) แห่งSLOTXOพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 15/2 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองในการประชุมครั้งที่ 283-8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 จึงได้มีมติแต่งตั้ง นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิในศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 จนกว่าผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

เวลานี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าตั้ง นายปิยะ ปะตังทา ให้ครอบครองตำแหน่ง ตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิในศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 27 เดือนกันยายน 2564

ประกาศในวันที่ 28 ต.ค. พุทธศักราช2564

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*