ให้ปลัดอุตสาหกรรม เป็นหัวหน้าศูนย์คุมโควิดสถาน

คำสั่งของนายกรัฐมนตรีถูกโพสต์บนกระดานข่าวของรัฐบาล เลขาธิการกระทรวงอุตสาหกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ควบคุม COVID-19 สำหรับบริษัทและอุตสาหกรรม ฉันเป็นศาสตราจารย์

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 14/2564 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยมีเนื้อหาระบุว่า

ตามที่ได้มีการประกาศG2GBETสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่องเป็นลำดับ โดยมีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 39/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 13/2564 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น

เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และการดำเนินการตามXOSLOTข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกอบกับข้อ 4 (3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1. ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น (9) ของข้อ 1 ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 39/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

“(9) ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินXO SLOTในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรม มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหัวหน้าศูนย์”

2. ถึงผู้อำนวยการและผู้ดำเนินการศูนย์รับมือเหตุฉุกเฉิน เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของ COVID-19 ในฐานะเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมในสถานการณ์โควิด-19 ในโรงงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*