ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามนำ-ใช้ ครีมกันแดดเข้าอุทยานแห่งชาติ

พระราชกฤษฎีกาห้ามการใช้ครีมกันแดดที่มีสารเคมีอันตราย ตามคำแถลงของรัฐบาลสล็อตเว็บใหญ่จากกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า คุณอยู่ในอุทยานแห่งชาติและถูกปรับ 100,000 บาท ห้ามใช้ครีมกันแดดที่มีสารเคมีอันตรายต่อPGSLOTแนวปะการังในอุทยานแห่งชาติของนิวซีแลนด์ บางคนฝ่าฝืนมาตรา 20 การละเมิดมาตรา 47 จะส่งผลให้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2561 อาจมีค่าปรับสูงสุด 100,000 บาท ด้วยในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวสล็อตออนไลน์ในอุทยานแห่งชาติทางทะเลเป็นจำนวนมาก มทั้งมีการนำและใช้ครีมกันแตดที่มีสารเคมีที่ป็นนตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยา โดยจากข้อมูลทางวิซาการพบว่าสารเคมีหลายชนิดที่พบในครีมกันแดด มีส่วนทำให้ปะการังเสื่อมโทรมลง เนื่องจากสารเคมีเหล่านั้นทำลายตัวอ่อนปะการัง ขัดขวางระบบสืบพันธ์ และทำให้ปะการังฟอกขาว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อปะการังและระบบนิเวศ ในอุทยานแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒0 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบข้อ ๖ ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไป ในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน […]